Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » กฎ/ระเบียบ » กฎ/ระเบียบ ภายใน » ระเบียบและแนวปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
puangrat.j ระเบียบและแนวปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
โพสเมื่อ 2012-01-10 14:57:11  แก้ไขล่าสุด 2012-01-10 14:57:11
 

ระเบียบและแนวปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  จึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. วันเวลาทำงาน วันหยุดและการลา
  1. เวลาทำงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ เริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 8.00– 16.30น.  กรณีมีเหตุจำเป็นต้องปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ขอให้ปฏิบัติงานต่อจนภารกิจแล้วเสร็จ
  2. เวลาทำงานตามปกติของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักงาน เริ่มปฏิบัติงานระหวางเวลา 8.30– 16.30น.  กรณีมีเหตุจำเป็นต้องปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ขอให้ปฏิบัติงานต่อจนภารกิจแล้วเสร็จ
  3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบันทึกการมาปฏิบัติงาน โดยต้องบันทึกทั้งเวลาที่เข้าปฏิบัติงานและเวลาเลิกงานตามวิธีการที่วิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการขาดงาน  กรณีผู้ปฏิบัติงานมิได้บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแจ้งงานบุคคลทราบโดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการไม่บันทึกเวลาการปฏิบัติงานซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้างานหรือผู้อำนวยการ
  4. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องออกนอกสถานที่ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่  และต้องรอการอนุมัติจากหัวหน้างานหรือผู้อำนวยการ
  5. ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติอาจเกิดจากการป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน  ขอให้ประสานหัวหน้างานหรือผู้อำนวยการทราบก่อนเวลา 9.00 น.  และเขียนใบลาทันทีที่มาปฏิบัติงาน
  6. กรณีลากิจขอให้ผู้ปฏิบัติงานเขียนใบลากิจเพื่อขออนุมัติจากหัวหน้างานตามลำดับสายงาน  ล่วงหน้าอย่างน้อย 2วัน
  7. การหยุดพักผ่อนประจำปีซึ่งอ้างอิงจากงานบุคคลของวิทยาลัย  ขอให้จัดสรรเพื่อให้งานที่จำเป็นต้องให้บริการสามารถให้บริการได้
 2. คุณสมบัติและการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
  1. ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์จะมีระดับใด ในสายงานใด มีจำนวนเท่าไร ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย โดยคำนึงถึงลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
  2. วิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย  ในการคัดเลือกอาจใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) การทดสอบความรู้ความสามารถ

                      (2) การสอบสัมภาษณ์

                      (3) การทดสอบการสอน

                      (4) การทดสอบทักษะในการปฏิบัติงาน

การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใดๆ และด้วยวิธีการใดๆ  หัวหน้างานและผู้อำนวยการจะเป็นผู้ให้ความเห็นในเบื้องต้น  และผลสรุปขอให้เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารหรืออธิการบดีเห็นสมควร

 1. การบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กำหนด
 2. ให้มีระยะเวลาทดลองงานปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ตามที่  กฎหมายกำหนด หากผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด  ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำของวิทยาลัย และได้รับสิทธิ  และสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด หากผลการทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นที่  ยอมรับ หรือบุคคลนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิทยาลัยจะพิจารณาเลิกจ้าง  โดยหัวหน้างานและผู้อำนวยการจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและเสนอต่อคณะผู้บริหารหรืออธิการบดี
 3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มมอบหมายงานซึ่งมอบหมายโดยหัวหน้างาน  มีผู้อำนวยการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพยาน  และขอให้ยึดเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
 4. วินัยและมาตรการทางวินัย
  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามบทลงโทษของวิทยาลัย
  2. ให้หัวหน้างานมีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย  ถ้าหัวหน้างานรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย จะต้องดำเนินการทางวินัย โดยการรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้อำนวยการทราบโดยทันที  และขอให้จัดทำรายงานด้วยแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน  เพื่อการพิจารณาข้อเท็จจริงและลงนามรับทราบความผิดจากนั้นจึงนำส่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคลพิจารณาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยต่อไป
  3. หัวหน้างานใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
  4. โทษความผิดวินัยมี 8 สถาน อ้างอิงจากวินัยของวิทยาลัย คือ
   1. ตักเตือนด้วยวาจา
   2. ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
   3. งดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
   4. ตัดเงินเดือน
   5. ลดขั้นเงินเดือน
   6. พักงาน
   7. เลิกจ้าง
   8. ไล่ออก
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  1. หัวหน้างานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับและเสนอผลการพิจารณาไปยังสำนักงานบุคคล  ผลสรุปต่างๆ ขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารและอธิการบดี
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(อินเทอร์เน็ต) ให้ยึดถือผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานส่วนอื่นๆ ให้ยืดถือผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการจากผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
  4. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีสิทธิ์ประเมินเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างาน  และผู้อำนวยการผ่านระบบประเมิน 360 องศา  และการจัดประชุมกลุ่มย่อยของศูนย์แยกตามงานต่างๆ
 6. การออกไปปฏิบัติงาน
  1. ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องออกไปดำเนินการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครือข่าย  อุปกรณ์ต่อพ่วง  หรือโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นหรืออยู่ในความรับผิดชอบ  จะต้องบันทึกผลการดูแลและซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มแจ้งซ่อมทุกครั้ง  ทั้งนี้เงื่อนไขการบันทึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาระงาน

 

 

ประกาศ ณ วันที่  31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2552

ผู้โพส :