Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายนอก » การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
jiraporn.k การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
โพสเมื่อ 2020-04-25 14:58:39  แก้ไขล่าสุด 2020-04-25 14:58:39
 

การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา งานแนะแนวให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในระดับสถาบัน โดยได้จัดทำระบบการบริการให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา โดยการให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 1. การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เช่น ปัญหาการเรียนทฤษฏี ปัญหาการเรียนปฏิบัติ ปัญหาการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ปัญหาการฝึกงาน ปัญหาการฝึกปฏิบัตสหกิจศึกษา ปัญหาอื่นๆ เป็นต้น 2. การให้คำปรึกษาด้านการให้ชีวิต เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหากับเพื่อน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษกิจ ปัญหาอื่นๆ เป็นต้น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาระดับคณะ/สาขาวิชาทั้งนี้ จะมีการทำงานประสานความร่วมมือกันระหว่างระดับคณะ/สาขาวิชา และระดับสถาบันเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมายการจัดการความรู้ KM (Desired State)

1 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานในเบื้องต้นทดแทนกันได้

2 เพื่อใช้สำหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะ/สาขาวิชา

3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

4 เพื่อให้อาจารย์ประจำคณะ/สาขาวิชาสามารถหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทันทวงที

ผู้โพส :