Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายนอก » การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคน ของประเทศ
jutarat.t การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคน ของประเทศ
โพสเมื่อ 2020-03-12 13:12:04  แก้ไขล่าสุด 2020-03-12 13:12:04
 

ชื่อวิทยากร     

 • นายสัมพันธ์  ศิลปะนาฎ  (ประธานกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ)
 • ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา  (ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
 • ผศ.ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ (รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • นางสาวจุลดา  มีจุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช)
 • ดำเนินรายการโดย ดร.อรสา ภาววิมล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวข้อบรรยาย     การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ

                   สรุปสาระสำคัญ     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา ได้จัดทำแนวทางส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการวางระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในรูปแบบของการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความต้องการการพัฒนาทักษะจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruption) โดยมีกลุ่มมาตรฐานอาชีพ ที่สามารถจัดทำหลักสูตร รองรับได้ดังนี้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม  กลุ่มเกษตรกรรม  กลุ่มบริการ  กลุ่มภาษาอังกฤษ  และกลุ่มอื่น ๆ เช่น สาขาการละคร สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นต้น โดยมีมาตรการการส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว ตามขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 1. สถาบันอุดมศึกษา กำหนด Future Skills Set
 2. สถาบันอุดมศึกษา ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม ที่ http://tppskill.nxpo.or.th
 3. ทางปลัดกระทรวง อว. แจ้งผลการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม
 4. ให้ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสมัครกับหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
 5. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

      ซึ่งจากการผลักดันเพื่อการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับสรรพากร โดยกำหนดสิทธิทางภาษี ดังนี้

 1. การฝึกอบรมบุคลากรโดยหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered TrainingOrganization, RTO) สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ยื่นขอยกเว้นภาษีได้ 2.5 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 2. การรับรองการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างงานบุคลากรทักษะสูง ยื่นขอยกเว้นภาษีได้ 1.5 เท่า ขอค่าใช้จ่ายดังกล่าวชื่อวิทยากร   
  • นายสัมพันธ์  ศิลปะนาฎ  (ประธานกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะชั้นสูงตามความต้องการของประเทศ)
  • ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา  (ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
  • ผศ.ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ (รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • นางสาวจุลดา  มีจุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช)
  • ดำเนินรายการโดย ดร.อรสา ภาววิมล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   

ผู้โพส :