Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายใน » การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
panadda.j การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โพสเมื่อ 2019-12-26 15:43:46  แก้ไขล่าสุด 2019-12-26 15:43:46
 

             สำนักงานวิชาการ  ได้จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ของปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๙๐  คน แบ่งเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) จำนวน  ๔๐  คน และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (S.Tech)  จำนวน  ๕๐  คน ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น  ๘๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖  และดำเนินโครงการตามกำหนดการดังนี้ พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี  แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้าคือการบรรยายและภาคบ่ายคือการฝึกปฎิบัติพร้อมนำเสนอการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.อภิณห์พร  สถิตย์ภาคีกุล  และ  ดร.อารี  สาริปา  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   มาเป็นวิทยากรในการอบรมภาคเช้าสรุปสาระสำคัญดังนี้

สังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต ต่างจากในอดีตฉะนั้นในปัจจุบันไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน  สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงมโนทัศน์สามประการ คือ  ๑)  การเรียนรู้  ๒)  คุณลักษณะของนักเรียน ๓) สิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้  ดังนั้นจึงต้องเตรียมครูให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  ๒๑  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  วิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น ๖  กลุ่มๆ ละ ๖ คน  ศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสมาชิกในกลุ่มแบ่งกันศึกษาคนละ ๑ ข้อ ดังนี้ ๑) แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ๒) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในอุดมศึกษา (Research – Based Learning (RBL) in Higher Education) ๓) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Integrated Reding and Compostion (CIRC) ๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (case study) ๕) ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Executive Functions) ๖)  การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หลังจากนั้นใครได้หมายเลขอะไรให้จับกลุ่มตามหมายเลข  แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ได้รับให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  และส่งตัวแทนนำเสนอทั้ง  ๖  กลุ่ม  ภาคบ่ายสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผู้เข้าร่วมอบรมนำแผนการสอนมาฝึกปฎิบัติ  โดยสอดแทรกนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ดูจากการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับทักษะด้านไหน แล้วเลือกวิธีการสอน ๖  วิธี เพื่อแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฎิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น วิชาการสาธารณสุขเบื้องต้น  วิชาขนมไทยเบื้องต้น เป็นต้น 

ผู้โพส :