Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » การเรียน-สอน » การเรียนการสอน » สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจเรียน
manita.j สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจเรียน
โพสเมื่อ 2018-08-04 16:39:56  แก้ไขล่าสุด 2018-08-04 16:39:56
 

บทความ การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) ด้านการผลิตบัณฑิต

เรื่อง “สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจเรียน”

ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่านักศึกษาในคณะขาดความกระตือรือร้น รู้สึกเบื่อหน่าย และขาดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทางคณะเล็งเห็นปัญหา และตระหนักว่าควรหาวิธีการ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียน โดยเรียนอย่างมีความสุขกับการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น จึงเป็นที่มาให้คณะดำเนินการสกัดและรวบรวมประเด็นความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเร้าใจนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการประเมินผล และนำไปสู่การนำไปใช้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

สรุปประเด็นความรู้ ซึ่งเป็นเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนี้

1. สร้างบรรยากาศให้ กับนักศึกษาใน ห้องเรียน โดยการยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา เข้าสอนตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย ถาม-ตอบ นักศึกษาในห้องเรียน และชมเชยนักศึกษาในเชิงบวก และสอนแบบนักศึกษา เป็นศูนย์กลาง

2. สื่อการสอนที่สร้างความสนใจ ให้กับนักศึกษา โดยเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เข้าใจง่าย และ เข้าถึง พฤติกรรมนักศึกษา และ สื่อบางชนิดจับต้อง สัมผัสได้หรือเป็นของจริง

3. การวัดผลและการประเมินผลที่มี ผลดีต่อนักศึกษา โดยการรายงานผลคะแนนสอบ ให้ นักศึกษาทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินผล

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษา ขาดความสนใจ หลับหรือคุยกัน โดยการ เปลี่ยนน้ำเสียงผู้สอน และตั้งคำถามให้นักศึกษา ตอบโต้ เล่าเรื่องนอกบทเรียนที่นักศึกษาให้ความ สนใจ หากิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม ได้สอดแทรกกับเนื้อหาที่เรียน และให้นักศึกษา แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติการนำเทคนิคการสอนมาใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

  1. การจัดทำ หรือ จัดหาคลิบที่น่าสนใจ มาเป็นสื่อการเรียนการสอน
  2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการของอาจารย์
  3. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยของอาจารย์
  4. ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติก่อนสอน (การฝึกปฏิบัติต้องไม่เป็นอันตรายต่อนักศึกษา) แล้วจึงถามหาความรู้ที่ต้องมีก่อนการลงมือทำ จะทำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของความรู้ที่ต้องมี
  5. การใช้โปรแกรมออนไลน์จำพวก Application บน PC หรือบนมือถือมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
  6. ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
  7. จัดการสอบวัดผลหลังการสอนทุกครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนเพื่อจะได้คะแนนให้มาก

 

เรียบเรียงโดย : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้โพส :