Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » งานวิจัย » งานวิจัย ภายใน » การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ
manita.j การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ 2018-08-04 16:34:55  แก้ไขล่าสุด 2018-08-04 16:37:38
 

 

บทความ การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) ด้านการวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

ความสำคัญและที่มา

เพื่อให้งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่งานได้สมภาคภูมิตลอดจนนำมาเพื่อการขอพิจาณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ควรจะมีความรู้ในการพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ภายในคณะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนการศึกษาค้นค้วาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

 1. งานวิจัยที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร
 2. งานวิจัยจะมีคุณภาพนั้นต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิจัย และควบคุมกำกับทุกขั้นตอนของการวิจัย
 3. การมีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้ข้อเสนอแนะจะทำให้โครงร่างการวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้ทำวิจัยจะมั่นใจมากขึ้น
 4. ต้องเริ่มจากตัวอาจารย์เองต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยก่อน
 5. การทำงานวิจัยในประเด็นที่สนใจซ้ำ ๆ ค้นคว้ามาก ๆ อ่านมาก ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านการทำวิจัยเปรียบเสมือนการพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยด้วย
 6. งานวิจัยที่มีคุณภาพแสดงว่า Research  Methodology ต้องถูกต้องชัดเจน
 7. ควรเป็นงานวิจัยที่มีผู้รับประโยชน์สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้โดยตรง สามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 8. ควรเป็นงานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์มากกว่าหนึ่งศาสตร์เป็นต้นไป เช่น การบูรณาการด้านสาธารณสุขกับงานด้านไอที เป็นต้น

2)  Methodology (ระเบียบวิธีวิจัย) ที่ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพควรเป็นอย่างไร

1. วิธีวิจัย จะเลือกใช้วิธีวิจัยแบบใด เช่นการวิจัยแบบสำรวจ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้หลาย ๆ วิธีรวมกัน ขึ้นอยู่กับความถนัดของอาจารย์เช่นอาจารย์บางท่านอาจจะถนัดงานวิจัยเชิงบรรยาย อาจารย์บางท่านอาจจะถนัดงานวิจัยกึ่งทดลอง แต่พึงระลึกเสมอว่างานวิจัยทุกแบบมีคุณค่าเสมอ

2. แหล่งข้อมูลจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง

3. ประชากรที่จะศึกษา ต้องกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เหมาะสมกับงานวิจัยที่กำลังศึกษาหรือไม่

4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ควรอธิบายว่าใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใด ขนาดตัวอย่างมีจำนวนเท่าไร จะเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างไร

5. วิธีการเก็บข้อมูลระบุว่าจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร มีการใช้เครื่องมืออะไร ทดสอบเครื่องมืออย่างไร

6. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จะทำอย่างไร ใช้สถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 1. การทบทวนวรรณกรรมควรเป็นอย่างไร
 2. การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ควรเขียนแบบบูรณาการ จากนั้นนำไปใช้ในบทที่ 5 ได้
 3. การทบทวนวรรณกรรมจะเลือกที่ตัวแปรคล้ายกับงานวิจัยที่จะศึกษาแล้ว note ไว้ เช่นงานวิจัยนี้ผลว่าอย่างไร ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป เพื่อนำมาต่อยอดงานวิจัยของเรา

 

4) การเลือกเครื่องมือวิจัยเพื่อให้งานวิจัยที่มีคุณภาพ ควรเลือกใช้อย่างไร

        1. ตรงกับตัวแปรที่เราศึกษา

        2. ดูค่า แอลฟาของครอนบาค (0.7-0.85 ถือว่าดี)

        3. เครื่องมือกลางใช่ว่าจะดีเสมอไป อาจารย์ต้องพิจารณาเครื่องมือที่จะใช้นั้นครบ Dimension หรือไม่

        4. ควรแปลเครื่องมือจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่า

        5. การสร้างเครื่องมือ ต้องดูนิยามศัพท์ของตัวแปร ว่ามีกี่ Dimension  ซึ่งต้องครบทุก Dimension

 

5) การอภิปรายผลงานวิจัยควรเป็นอย่างไร

        1. การอภิปรายผลการวิจัยต้องตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตรงกับคำถามการวิจัย และตรงกับผลการวิจัย

        2. ข้อจำกัดของการวิจัย ควรเขียนด้วย ถ้างานวิจัยไม่ Sig. ควรอภิปรายให้ชัดเจน

        3. ข้อแนะนำการอภิปรายผลต้องอ้างอิงบทความในวารสารที่จะลงตีพิมพ์ด้วยจะดีมาก

6) ระบบและกลไกงานวิจัยที่คณะและวิทยาลัยต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น

 1. ทำให้เห็นวิวัฒนาการของงานวิจัยของคณะและวิทยาลัยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดให้มีขวัญและกำลังใจในการผลิตงานวิจัยมากขึ้น เช่น การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น การมอบเงินรางวัลเล็ก ๆ น้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นต้น
 3. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกประจำสาขาวิชา เพื่อช่วยพิจารณาและผลักดันให้งานวิจัยมีคุณภาพ
 4. ควรมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น เช่น ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอก โดยร่วมแรงการทำวิจัยและร่วมทุนการทำวิจัยด้วย
 5. จัดหาทุนสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้น
 6. ควรมีนักสถิติประจำคณะหรือวิทยาลัย ที่จะให้อาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยปรึกษาได้
 7. ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยน้องใหม่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ระบบพี่เลี้ยง ระบบผู้ช่วยนักวิจัยหน้าใหม่ เป็นต้น

 

 

เรียบเรียงโดย : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้โพส :