Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » การเรียน-สอน » การเรียนการสอน » รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติสหกิจศึกษาในปัจจุบัน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภ
puttachat.s รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติสหกิจศึกษาในปัจจุบัน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภ
โพสเมื่อ 2017-06-15 16:26:05  แก้ไขล่าสุด 2017-06-15 16:26:05
 

สรุปผลการจัดการความรู้ในหัวข้อ

“รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติสหกิจศึกษาในปัจจุบัน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้”

ในกิจกรรมการประชุมประจำปีคณะกรรมการสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติและเป็นคนดีของสังคม จึงได้นำระบบการจัดการศึกษาแบบ “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)” มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยการให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ ในตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เสมือนหนึ่งพนักงานจริงขององค์กรหรือสถานประกอบการ โดยวัตถุประสงค์หลังของการนำระบบสหกิจศึกษามาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในระบบการทำงานตามสาขาวิชาชีพ การดำเนินงานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นั้น อยู่ภายใต้การดูแลติดตามของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (C7)

             ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา 2 รายวิชา คือ รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (COP300) 1 หน่วยกิต และรายวิชาสหกิจศึกษา (COP301) 8หน่วยกิต โดยในส่วนของรายวิชาสหกิจศึกษา (COP301) เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ในเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาระบุว่า นักศึกษาต้องจัดทำรายงานสหกิจศึกษา จำนวน 1 เล่ม/คน ซึ่งรูปแบบรายงานสหกิจศึกษาที่นักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นรูปแบบรายงานที่ได้กำหนดเมื่อปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) มีการประกาศใช้มาจนถึงพ.ศ. 2559  รวมระยะเวลา 3 ปี โดยนักศึกษาที่ใช้รูปแบบรายงานดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว 9 รุ่น รวมจำนวนนักศึกษา 779 คน

             รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บทที่ 2 งานที่ปฏิบัติ และบทที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของบทที่ 2 เป็นการเขียนรายงานภาระงานที่นักศึกษาได้รับจากพนักงานพี่เลี้ยงในองค์กรขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยทั้งหมดเป็นการรายงานผลในเชิงงานประจำที่ปฏิบัติในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (Routine Work) เมื่อมีการนำผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นร่วมกับนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (C7) ซึ่งโครงงานหรืองานประจำสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมประกวดและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้รางวัลนั้น เกณฑ์การประเมินผลเกณฑ์หนึ่งนั่นคือ โครงงานหรืองานประจำสหกิจศึกษานั้นต้องมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน หมายถึง โครงงานหรืองานประจำสหกิจศึกษาที่นักศึกษาจัดทำขึ้นนั้น (1) ต้องสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กร เป็นโครงงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ วัดมูลค่าของประสิทธิภาพได้เป็นตัวเม็ดเงินของผลการประกอบการ/ผลกำไร หรือ (2) ต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจนแก่องค์กร หากนำกระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดของนักศึกษาไปปรับใช้กับการดำเนินงาน จะส่งผลให้การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจน หากโครงงานหรืองานประจำสหกิจศึกษาชิ้นใดสามารถดำเนินการได้ตาม 2 ข้อ ข้างต้น จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลโครงงานหรืองานประจำสหกิจศึกษาดีเด่นมากยิ่งขึ้น บ่งบอกว่าการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษานั้นเกิดประโยชน์อย่างที่สุดกับองค์กร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการปรับรูปแบบรายงานสหกิจศึกษาเป็นครั้งที่ 3 แต่ยังคงยึดหลักความเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติสหกิจศึกษาในปัจจุบันของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

             จากการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปี2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ สรุปได้ว่า รายงานสหกิจศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) กำหนดให้นักศึกษาเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ใน 2 รูปแบบ คือ

             1) รายงานสหกิจศึกษา รูปแบบโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย หรือโครงการ ประกอบด้วยรายงาน 5 บท ซึ่งมีแนวทางคล้ายคลึงกับการทำงานวิจัย โดยนักศึกษาที่เลือกจัดทำรายงานในรูปแบบนี้ ควรได้รับมอบหมายงานในลักษณะโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย หรือโครงการ จากองค์กร หรือนักศึกษาเป็นผู้มองเห็นปัญหาอุปสรรคบางประการของการทำงาน และต้องการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

             2) รายงานสหกิจศึกษา รูปแบบงานประจำตามตำแหน่งหน้าที่ ประกอบด้วยรายงาน 4 บท ซึ่งมีแนวทางคล้ายคลึงกับรายงานสหกิจศึกษาในรูปแบบเดิม แต่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม/ปรับลดเนื้อหาในบางหัวข้อ เพื่อให้มีความกระชับขึ้นและเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาที่เลือกจัดทำรายงานในรูปแบบนี้ เป็นนักศึกษาในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงานสหกิจศึกษาในลักษณะงานประจำตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Routine Work)

             โดยรูปแบบรายงานสหกิจศึกษา ทั้ง 2 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

 

รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา  รูปแบบที่ 1

(โครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย โครงการ )

ปรับปรุงปี 2560

 

1.    ส่วนนำ

1.)     ปกนอก

2.)     ปกใน

3.)     หน้าใบรับรอง

4.)     บทคัดย่อ

5.)     กิตติกรรมประกาศ

6.)     สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญภาพ

2.    ส่วนเนื้อเรื่อง

1.)   บทที่ 1 บทนำ

1.1    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.2    วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3    ขอบเขตของการศึกษา

1.4    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.)   บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1    วรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.)   บทที่ 3 วิธีการศึกษา

3.1    อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้

3.2    ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

4.)   บทที่ 4 ผลการศึกษา

5.)   บทที่ 5 สรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ

5.1    สรุปผลการศึกษา

5.2    ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3.    ส่วนท้าย

1.)     บรรณานุกรม

2.)     ภาคผนวก (ถ้ามี)

2.1       ประวัติองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

2.2       ลักษณะการประกอบการ

2.3       รูปแบบการจัดองค์การ

2.4       ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

2.5       ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.6       สวัสดิการที่ได้รับขณะปฏิบัติงาน

3.)     รายละเอียดงานประจำที่ปฏิบัติ (สรุปงานประจำที่ปฏิบัติพอสังเขป โดยระบุทุกลักษณะงานตามหัวข้อด้านล่างนี้เป็นข้อ ๆ 3.1, 3.2,....)

3.1       งานที่ 1

Øชื่องาน

Øขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

Øอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ (ถ้ามี)

Øรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

Øผลการปฏิบัติงาน

4.)     ประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

 

รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา  รูปแบบที่ 2

( งานประจำที่ปฏิบัติ )

ปรับปรุงปี 2560

 

1. ส่วนนำ

1.)     ปกนอก

2.)     ปกใน

3.)     หน้าใบรับรอง

4.)     บทคัดย่อ

5.)     กิตติกรรมประกาศ

6.)     สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญภาพ

2. ส่วนเนื้อเรื่อง

1.)   บทที่ 1 บทนำ

1.1    ความเป็นมาและความสำคัญของการปฏิบัติงาน

1.2    วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

1.3    ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน

2.)   บทที่ 2 งานที่ปฏิบัติ (สรุปงานประจำที่ปฏิบัติ โดยระบุทุกลักษณะงานตามหัวข้อด้านล่างนี้เป็นข้อ ๆ 2.1, 2.2,....)

2.1    งานที่ 1

Øชื่องาน

Øขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

Øอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ (ถ้ามี)

Øรายวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้

Øผลการปฏิบัติงาน

3.)   บทที่ 3 การพัฒนางานที่ปฏิบัติ

3.1    ชื่องานที่พัฒนา

3.2    ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา

3.3    อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้พัฒนา (ถ้ามี)

3.4    ผลการพัฒนา

4.)   บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติงาน

4.1    การพัฒนาตนเอง

Øด้านความรู้

Øด้านการปฏิบัติ

Øด้านทักษะการปฏิบัติงาน

4.2    ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3. ส่วนท้าย

1.)     บรรณานุกรม

2.)     ภาคผนวก (ถ้ามี)

2.1    ประวัติองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

2.2    ลักษณะการประกอบการ

2.3    รูปแบบการจัดองค์การ

2.4    ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

2.5    ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.6    สวัสดิการที่ได้รับขณะปฏิบัติงาน

3.)     ประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

 

 

ผู้โพส :