Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » การเรียน-สอน » การเรียนการสอน » แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอน ด้วย Class Start
manita.j แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอน ด้วย Class Start
โพสเมื่อ 2016-08-14 14:54:20  แก้ไขล่าสุด 2017-08-25 16:35:44
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอน
ด้วย
Class Start

โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทนำ

          สื่บเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทางคณะเห็นสมควรให้มีการนำประเด็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อตอบรับกับนักศึกษาในยุค GEN Z คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Class Start ดังนี้ ในปี ปัจจุบัน ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 336,812 คน จาก 26,227 ชั้นเรียน!!! ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

แนวคิด

ClassStart เป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการศึกษาของไทยและมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและใช้สื่อเทคโนโลยีของ ClassStart เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการออกแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ให้อำนาจแก่ผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านปรัชญาของการ “สอนน้อย แต่เรียนรู้ให้มาก”กล่าวคือ การที่ครูเป็นโค้ชหรือเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอันทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะของการใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

การสมัครสมาชิก

          ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องสมัครสมาชิก โดยต้องมีอีเมล์ สำหรับยืนยันการสมัครสมาชิก และการรับแจ้งข่าวสารที่มาจากการสื่อการจากการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการบ้าน การทำแบบฝึกหัด การประกาศ การทดสอบ เป็นต้น      กล่าวคือทุก ๆ กิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั้นเรียนระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์

ข้อมูลสมาชิกและรูปประจำตัว

การใช้ ClassStartเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในรายวิชา ผู้สอนควรให้นักศึกษาสมัครโดยใช้รหัสนักศึกษา และชื่อนักศึกษา ตามที่ตรงกับในระบบสารสนเทศนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันระหว่างข้อมูลใน ClassStart และข้อมูลในระบบสารสนเทศนักศึกษา ทำให้ผู้สอนเชื่อมโยงช้อมูล โดยเฉพาะการให้คะแนนได้ง่ายขึ้น และควรให้นักศึกษาใช้ภาพที่เป็นภาพตัวจริงของนักศึกษา ที่เป็นภาพถ่ายหน้าตรง ไม่โพสท่าทาง หรือใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อให้รู้จักกับนักศึกษาตัวจริง

การใช้ ClassStart ผ่าน Application บน Smart Phone

          เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงชั้นเรียนของตัวเองได้ตลอดเวลา ผู้สอนควรแนะนำให้นักศึกษาที่ใช้ Smart Phone ที่มีระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application โดยสามารถค้นหา โดยพิมพ์คำว่า “ClassStart” ผ่านทาง Google Play

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

          สำหรับผู้สอน

          ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียน และกำหนดผู้ช่วยสอนในแต่ละชั้นเรียนได้ โดยครูผู้ช่วยมีสิทธิในการเข้ามาร่วมจัดการชั้นเรียนเหมือนครูผู้สอน ตลอดจนการกำหนดผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
          สำหรับแต่ละชั้นเรียนของครูผู้สอน ผู้สอนสามารถ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ทำในขั้นเรียน สามารถประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ อัพโหลดหรือพิมพ์เอกสารประกอบการสอน การกำหนดแบบฝึกหัดให้นักศึกษาทำทั้งแบบฝึกหัดทำงานเดี่ยวและแบบฝึกหัดให้ทำงานกลุ่ม  การสร้างแบบทดสอบเพื่อทดสอบนักศึกษา การนำเข้าคะแนนจากภายนอก การบันทึกการเรียนรู้ การสนทนา และการใช้เว็บบอร์ด

          สำหรับผู้เรียน

          เมื่อสมัครสมาชิกของ ClassStart แล้วก็สามารถเลือกเข้าเรียน และจะสามารถเข้าขั้นเรียนได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนในรายวิขาที่ขอเข้าเรียนนั้นอนุญาต หรือยินยอม  และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่ทำในขั้นเรียน สามารถอ่านประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ อัพโหลดหรืออ่านเอกสารประกอบการสอน ทำแบบฝึกหัดแล้วส่งผู้สอน ทำแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างไว้ การบันทึกการเรียนรู้ การสนทนา และการใช้เว็บบอร์ดเช่นเดียวกับผู้สอน

การกระตุ้นและการเสริมแรงในการเข้าชั้นเรียน
         
เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เรียนเมื่อจับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนแล้ว มักจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าการเรียนมาชวนให้น่าสนใจกว่า และเบนความสนใจไป ดังนั้นผู้สอนต้องมีการกระตุ้นและให้การเสริมแรงในการเข้าขั้นเรียนให้กับนักศึกษา ตลอดจนการใส่เนื้อหา หรือกิจกรรมที่น่าสนใจลงไปในชั้นเรียน อาทิเช่น รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลที่มีความน่าสน

การประยุกต์การใช้ ClassStart กับ โปรแกรมอื่น ๆ

          เนื่องจาก ClassStart เองยังมีข้อจำกัดในการทำงานบางอย่าง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น ผู้สอนอาจมีการประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Line, Youtube หรือการใช้ Application ของ Google ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการเรียนการสอน (Google Apps For Education) เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น

 

คู่มือการใช้ Class Startฉบับละเอียดทุกขั้นตอน ติดตามได้ที่ เว็บไซต์

คู่มือการใช้ Class Start ฉบับละเอียดทุกขั้นตอน ติดตามได้ที่ เว็บไซต์

https://docs.google.com/document/u/1/d/1qLRgvjYnFQDy1ADXoytQaVYzh0_bP0sJxpy5p-6kJsY/pub

 

บทสรุป

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการนำ ClassStart มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ เพื่อให้สอดคล้องการยุคการสื่อสารในปัจจุบัน และ Life Style ของผู้เรียน ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ผู้สอนคงต้องมีการลงมือใช้และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนทางกายภาพหรือห้องเรียนออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงเห็นว่า ผู้สอนไม่ควรละเลยคือ การทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา เป็นห้องเรียนที่เรียนรู้ได้อย่างสนุก และมีความสุขกับการเรียน มิใช่เป็นการบังคับเข้าห้องเรียน ผู้สอนต้องทำหน้าที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าเรียน หากทำได้สำเร็จ ไม่ว่าห้องเรียนจะอยู่ไหนผู้เรียนก็พร้อมจะเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

 

อาจารย์มานิตา เจือบุญ

ผู้เรียบเรียง 

ผู้โพส :