Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » เรื่องเทคโนโลยี » คอมพิวเตอร์ » แนวคิดในการพิจารณาการจดลิขสิทธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
phatsorn.j แนวคิดในการพิจารณาการจดลิขสิทธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โพสเมื่อ 2016-07-02 14:43:25  แก้ไขล่าสุด 2016-07-02 14:43:25
 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

          ถอดบทเรียนจากการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน“ด้านทรัพย์สินทางปัญญา”  ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน , 11-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  โดยมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากกรุงเทพมหานคร นำโดยวิทยากรคือ คุณดวงหทัย เพ็ญตระกูล             ศูนย์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนในเชิงลึกร่วมกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ(รักษาการแทน)ผู้อำนวยการ ดร.นิยม กำลังดี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม

ทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

1. ดร.พวงรัตน์ จินพล                    ผู้อำนวยการ

2. นางสาวอัญชุลีพร  โปร่งใจ           เจ้าหน้าที่งานธุรการ

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังนี้

1.  การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นจากความคิดมีการสร้างสรรค์ประเภทผลงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ คุ้มครงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ให้สามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มประเภทต่างๆ เช่น งานวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ  งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานทางด้านแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.  เตรียมผลงานที่ต้องการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

แบบพิมพ์คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) จำนวน 2 ชุด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือชื่อตัวแทน(กรณีที่มอบอำนาจ) สถานที่ติดต่อที่ระบุชัดเจน ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วมหรือนามแฝง ระบุชื่อผลงานที่ถูกต้อง ระบุประเภทลักษณะของงานที่จะยื่น เจ้าของลิขสิทธธิ์ระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์               ระบุลักษณะการสร้างสรรค์บางส่วนหรือทั้งหมด ระบุสถานที่และปีที่สร้างสรรค์ผลงาน ระบุวันเดือนปีที่มีการโฆษณาผลงาน และระบุการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กรณีในต่างประเทศ

- หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือมอบ           อำอาจ(ถ้ามี) สำเนาภาพถ่ายผลงานลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์จำนวน 1 ชุด หรือ fileCD ข้อมูลหลักฐานในรูปแบบ Microsoft word แบบ pdf

 

3.  การยื่นคำขอ ผู้รับบริการ Download แบบฟรอม์จากเว็บไซต์และกรอกรายละเอียด ส่งตรวจความถูกต้อง

    นำส่งพร้อมแนบไฟล์ส่งเอกสารตัวจริงและเอกสารแนบ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบความ

    ถูกต้องและครบถ้วนเบื้องต้น กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์แจ้งให้ผู้รับบริการแก้ไขเอกสาร และเอกสารสมบรูณ์กรม

    ทรัพย์สินทางปัญญาลงฐานข้อมูลในเว็บไซต์และส่งหลักฐานให้ผู้รับบริการ

   - ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ณ กลุ่มบริการตรวจรับคำขอชั้น 3 กรมทรัพย์สินทาง

     ปัญญา กระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมติดอากรสแตมป์

   - ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

     โดยทางไปรณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ 44/100 ถ.สนามบินน้ำ

     ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

   - ยื่นคำขอทาง internet ผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.thและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ I - banking

     หรือผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน

     นับตั้งแต่บันทึกข้อมูลลงในอินเตอร์เนต

4.  รอรับหนังสือสำคัญ

                       จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 1-2 เดือน

 

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

 สามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่  www.ipthailand.go.th

 

ผู้โพส :