Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » รางวัลแห่งเกียรติยศ » หน่วยงาน/สถาบัน » แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยพุทธกับนักศึกษาไทยมุสลิม สำนักงานกิจการนั
jiraporn.k แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยพุทธกับนักศึกษาไทยมุสลิม สำนักงานกิจการนั
โพสเมื่อ 2015-07-14 12:53:49  แก้ไขล่าสุด 2015-07-14 12:53:49
 

            วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมมีนักนักศึกษาที่นับถือศาสนาไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยคริสต์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมต้องคำนึกถึงความเหมาะสมของแต่ละศาสนาและต้องสอดคล้องกับความต้องการนักศึกษา วิทยาลัยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้รับความร่วมมือจากทั้งนักศึกษาไทยพุทธไทยมุสลิมในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ปราศจากปัญหาความหลากหลายของวัฒนธรรม หรือศาสนา เกิดความร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยพุทธไทยมุสลิม ตัวอย่างเช่น โครงการวันไหว้ครู รำลึกพระคุณครู มีขบวนการจัดโครงการ ดังนี้

          1. การวางแผน นักศึกษาไทยพุทธไทยมุสลิมประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยตัวแทนนักศึกษาไทยมุสลิมจะประสานงานกับประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นกับนักศึกษาไทยมุสลิมในการจัดกิจกรรมในวันไหว้ครู ต่อจากนั้นประธานชมรมมุสลิมซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาไทยมุสลิมทำความเข้าใจถึงลักษณะของการดำเนินกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจตรงกันในพิธีกรรมต่างๆในวันไว้ครู

          2. การจัดกิจกรม กำหนดการวันไหว้ครูจะมีพิธีกรรมทางศาสนาทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งจะแบ่งให้นักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิมนั่งเป็นฝั่ง เพื่อสะดวกในการทำพิธีการต่างๆทางศาสนา โดยจะดำเนินพิธีการทางศาสนาทีละศาสนา วิธีการจัดโครงการเช่นนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งระหว่างศาสนา ไม่แบ่งแยกกันระหว่างนักศึกษาไทยพุทธไทยมุสลิม

          3. ประเมินผลโครงการ หลังจากการดำเนินโครงการเสร็จแล้วมีการประเมินโครงการเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป พร้อมทั้งนำข้อบกพร่องต่างๆไปแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้นในการจัดโครงการ/กิจกรรมอื่นต่อไป

          การจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องของประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาลัยถึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและไม่กระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  เนื่องจากนักศึกษาเกิดความเข้าใจประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของแต่ละฝ่ายส่งผลนักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

 

         

 

ผู้โพส :