Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » เรื่องเทคโนโลยี » เครือข่าย » วิธีการประยุกต์ใช้ระบบ Cloud Storage ของ Google
khaunta.j วิธีการประยุกต์ใช้ระบบ Cloud Storage ของ Google
โพสเมื่อ 2013-08-27 11:16:43  แก้ไขล่าสุด 2013-08-27 11:16:43
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรม กระบวนการทำงาน (Process Innovation) ซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและวัตถุประสงค์ ขององค์กรและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นและมักมีการพูดถึงกันบ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแนวโน้มการนำเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือจากองค์กรต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)เกิดจากการแทนสัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตด้วยรูปก้อนเมฆ ซึ่งคำว่าก้อนเมฆก็ตรงกับภาษาอังกฤษนั่นคือคำว่า Cloud เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต จึงเทียบเคียงได้เหมือนทำงานอยู่บนก้อนเมฆ จึงกลายเป็นคำศัพท์ที่ว่า CloudComputing ซึ่งผู้ที่เรียกคำนี้เป็นบุคคลแรกก็คือ เอริค อี. ชมิดท์ ประธานบริหาร บริษัทกูเกิ้ล หากจะอธิบายกระบวนการของ เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)ให้ง่ายที่สุด ก็เหมือนการฝากขายสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อ ที่ผู้ผลิตไม่ต้องมีหน้าร้านค้า ไม่ต้องจัดการระบบส่งของไปทั่วประเทศด้วยตัวเอง แต่มีมืออาชีพมาจัดการด้านการขายและกระจายสินค้าให้อย่างดี โดยคิดค่าบริการตามเหมาะสม ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)ก็เช่นกัน ที่ผู้ผลิตไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเอง แต่เป็นการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญให้จัดการให้แทน ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ คือ Amazon EC2 ที่เปรียบเสมือนบริการ Serverสำหรับทำงานและประมวลผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้เพียงแค่อัพโหลดฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกที่ลงระบบปฏิบัติการและติดตั้งโปรแกรมทำงานให้เรียบร้อย ขึ้นสู่ Server ของบริษัทผู้ให้บริการระบบ CloudComputingก็จะประมวลผลข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นพร้อมทั้งมีช่องทางต่ออินเทอร์เน็ตให้ครบครัน ผู้สร้างไม่ต้องซื้อ Server หรือจ้างวิศวกรมาดูแล เพียงแค่จ่ายค่าบริการให้บริษัทผู้ให้บริการตามอัตราการใช้งาน เช่น เวลาในการประมวลผลบน CPU หรือจำนวนข้อมูลรับส่ง แล้วหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล Server ระบบสำรองข้อมูลไม่ให้ล่ม เป็นหน้าที่ของ บริษัทผู้ให้บริการ นั่นก็คือ เป็นการโอนงานที่ไม่เก่งให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล

ระบบ CloudComputingต่างกับการเช่า Server อย่างไร ในเมื่อองค์กรก็ต้องจ้างผู้ดูแลเหมือนกันคำตอบคือระบบ CloudComputingนั้นไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเหมือนกับการเช่า Server แต่เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน ข้อดีของระบบ CloudComputingจึงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับภาระการทำงานหนักๆ ได้ ระบบ CloudComputingจึงเป็นเหมือนระบบสาธารณูปโภค อย่างไฟฟ้า หรือน้ำประปา ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า Server ที่ใช้อยู่ที่ไหนของโลก แค่ใช้ระบบผ่านอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลขึ้นไป ให้ระบบทำงานแล้วส่งกลับมา ซึ่งในปัจจุบัน นอกจาก Amazon EC2ที่ยกตัวอย่างไปแล้ว ระบบ CloudComputingตัวอื่นก็ยังมีให้เห็น เช่น Amazon S3, Google App Engine, Windows Azure, Salesforce.comเป็นต้น ระบบ CloudComputing มีประโยชน์ในแง่ธุรกิจ เพราะสามารถลดต้นทุน และความเสียหายจากสิ่งที่ไม่เชี่ยวชาญ ซึ่งมีแนวโน้มว่าบริการหรือโปรแกรมต่างๆ จะขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต แล้วใช้พลังจาก ระบบ CloudComputingมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น บริการสำรองข้อมูล บริการประมวลผลข้อมูล บริการสร้างเอกสารบนอินเทอร์เน็ต บริการแต่งภาพ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ราคาแพงที่มีพลังมาก และไม่ต้องลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ในเมื่อโลกยุคต่อไปทุกอย่างกำลังจะขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นบริการต่างของ ระบบ CloudComputingจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีภารกิจหลักของคณะฯ ประกอบด้วย4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้การดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธ์ศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งองค์ประกอบที่9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยี ควรมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

วิธีการประยุกต์ใช้ระบบ Cloud Storage ของ Google

V

V

http://www.slideshare.net/kawisaraja/cloud-storage-google

ผู้โพส :