Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » เรื่องเทคโนโลยี » การเขียนโปรแกรม » การวิเคราะห์ปัญหาก่อนเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
wisa.c การวิเคราะห์ปัญหาก่อนเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
โพสเมื่อ 2012-05-17 16:06:22  แก้ไขล่าสุด 2012-05-17 16:12:25
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา

แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาได้ 3 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่เราวิเคราะห์ปัญหาแล้วจะพบว่าในตัวปัญหานั้นๆ จะมีส่วนที่บ่งบอกข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการบอกข้อมูลมาโดยตรงในรูปของตัวเลข ตัวอักษรหรือข้อความ หรืออาจบอกมาเป็นนัย ๆ ถึงที่มาของข้อมูล เป็นการชี้แนะไม่ได้บอกตรง ๆ เช่น ต้องการให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถทางแป้นพิมพ์นั่นก็คือ เป็นการบอกว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับรถที่ผู้ใช้เตรียมมา ลักษณะข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ

- ข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้โดยตรง

- ข้อมูลที่โจทย์ไม่ได้บอกโดยตรง แต่บอกมาโดยอ้อม โดยบ่งบอกลักษณะแหล่งที่มา ความเกี่ยวพัน หรือพรรณนาถึงข้อมูลแบบเปิดกว้าง ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานกิจกรรมการประมวลผลนั้น ๆ 

- ข้อมูลที่ทราบกันดีแล้วว่าจะต้อง ใช้ในการประมวลผลเรื่องนั้นๆ โจทย์ไม่ จำเป็นต้องบอกหรือชี้แนะ

2. ขั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ คือ การพิจารณาว่าโจทย์ต้องการคำตอบอะไร จำนวนคำตอบ มีค่าเดียวหรือหลายค่า เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความ หรือรูปแบบใด ต้องการนำไปใช้งานในลักษณะใด

องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ มีดังนี้

  • รูปร่างน่าตาของผลลัพธ์เป็นแบบใด
  • รูปแบบการแสดงผลต้องการแบบใด เช่น แสดงผลบนจอภาพ หรือบนสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
  • ต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบผลลัพธ์
  • รูปแบบของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าด้วย
  • รูปแบบของผลลัพธ์จะมีผลต่อกระบวนการประมวลผล

3. ขั้นวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหา หรือขั้นการประมวลผลข้อมูล เป็นขั้นคิดวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการแก้อาจมีทางเลือกหลายทางเลือกด้วยกัน การวิเคราะห์ในขั้นนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวผู้วิเคราะห์เป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องงานที่กำลังแก้ปัญหานั้น ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ เขียนโปรแกรม และหลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบที่ดี
          การแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์นั้น คือ การจัดทำชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ โดยจัดทำตามลำดับของกิจกรรม การแก้ปัญหาที่เราเลือกการจัดทำซอฟต์แวร์จะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย ผลที่ได้ก็คือซอฟต์แวร์นั่นคือ ได้ลำดับของกิจกรรม (an ordered set of activities) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าทุกขั้นตอน เรียก  ขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนกำหนดการกระทำ (action)และจัดลำดับการกระทำ (order) โดยเรียกรวม ๆ ว่าการเขียนอัลกอริทึม (Algorithm)

ผู้โพส :    

wantana.s

เห็นด้วย  #กรองแก้ว

โดย : วันทนา  สิงห์โต   2013-05-22 10:23:38  


khaunta.j

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ สามรถนำไปประยุกใช้ เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ enlightened

โดย : กวิสรา  จันมุณี   2012-05-25 11:12:45  


thavarin.k

 

โดย : ถาวรินทร์  คงมณี   2012-05-17 16:21:07  


wuttipong.t

อิอิ

โดย : วุฒิพงศ์  ทองคำ   2012-05-17 16:19:51  


phatsorn.j

ล้อเล่นคร๊าฟ

โดย : ภัสสร  จอมแพะ   2012-05-17 16:19:16  


wantana.s

โดย : วันทนา  สิงห์โต   2012-05-17 16:11:06