Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

Directory » หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายใน
อบรม/สัมมนา ภายใน
 
ลำดับ ชื่อหัวข้อความรู้ จำนวนผู้ชม สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด ผู้โพส
1 การใช้ Class Start ในการจัดการห้องเรียนออนไลน์ 19 2021-01-16 16:18:46 2021-01-16 16:18:46  
2 การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการและการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 155 2020-05-28 10:11:00 2020-05-28 10:13:57  
3 ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ 157 2020-05-08 10:10:03 2020-05-08 13:15:15  
4 การเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 150 2020-05-01 13:17:33 2020-05-01 13:17:33  
5 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 190 2019-12-26 15:43:46 2019-12-26 15:43:46  
6 แนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 218 2019-09-20 11:21:58 2019-09-20 11:22:17  
7 การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning ) 194 2019-09-20 11:07:07 2019-09-20 11:16:38  
8 แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา 138 2019-09-06 16:04:35 2019-09-06 16:04:35  
9 การประหยัดทรัพยากร 152 2019-06-25 14:50:09 2019-08-01 14:56:35  
10 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี “การประยุกต์ใช้ QR Code ในการบริหารจัดการภายในองค์กร” 191 2019-06-20 16:10:28 2019-06-20 16:25:35 ดลยา  พูนแก้ว
11 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสอบเป็นกรณีพิเศษ 166 2019-03-21 09:32:16 2019-03-21 09:32:16  
12 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน : Creativity-based Learning (CBL) ” 219 2019-02-15 09:26:33 2019-02-15 09:26:33  
13 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสอบเทียบโอนความรู้ 365 2018-06-28 15:22:08 2018-06-28 15:26:20  
14 การพัฒนายกระดับมาตรฐานและการให้บริการที่พักและร้านอาหาร 304 2018-06-22 10:53:27 2018-06-22 10:53:27  
15 KM แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 343 2018-06-18 13:20:54 2018-06-18 13:20:54  
16 สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ 504 2018-06-15 10:23:15 2018-06-15 10:23:15  
17 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนมคอ.3-มคอ.6ตามกรอบ TQF 262 2018-06-05 16:01:09 2018-06-05 16:03:46  
18 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 532 2017-06-21 10:26:01 2017-06-21 10:26:01  
19 ประเด็นความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2559 398 2017-06-21 10:25:21 2017-06-21 10:25:21  
20 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 587 2016-08-02 14:52:57 2016-08-02 14:52:57  
21 การจัดการความรู้ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน ต่อ 555 2016-07-31 16:02:46 2016-07-31 16:02:46  
22 การจัดการความรู้เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย 788 2015-09-01 13:47:52 2015-09-01 13:47:52  
23 การจัดการความรู้ เรื่องคู่มือจัดทำ มคอ 804 2015-09-01 13:46:30 2015-09-01 13:46:30  
24 หลักการเขียนโครงการวิจัย 804 2015-08-28 14:48:24 2015-08-28 14:48:24  
25 หลักการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 580 2015-08-28 14:47:31 2015-08-28 14:47:31  
26 หลักการคิดโจทย์วิจัย 579 2015-08-28 14:46:42 2015-08-28 14:46:42  
27 การจัดการความรู้เรื่อง 452 2015-08-11 13:38:34 2015-08-17 10:27:12  
28 การจัดการความรู้เรื่องการคุมสอบ 491 2015-08-11 11:32:13 2015-08-11 11:32:13  
29 การจัดการความรู้เรื่อง การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 437 2015-08-10 11:59:02 2015-08-10 11:59:02  
30 สัมมนาใบประกอบวิชาชีพครู 697 2014-06-26 13:50:34 2014-07-16 09:39:31  
31 รายงานโครงการสังเกตการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1793 2013-05-16 10:30:47 2013-05-16 10:30:47  
32 อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 1198 2012-07-06 11:48:40 2012-07-06 11:56:23  
33 รายงานผลโครงการ การจัดทำบัญชีต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ 1279 2012-05-28 10:18:09 2012-05-28 10:18:09  
34 รายงานผลโครงการ การจัดทำบัญชีต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ 2540 2012-05-28 10:18:03 2012-05-28 10:18:03  
35 จิบน้ำชา ภาษา วิ-ใจ = วิจัย ครั้งที่ 2 1110 2012-05-17 16:07:10 2012-05-17 16:07:10  
36 การขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กรด้วย เว็บ Social Network 644 2012-01-10 15:09:20 2012-01-10 15:09:20