Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

Directory » หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายนอก
อบรม/สัมมนา ภายนอก
 
ลำดับ ชื่อหัวข้อความรู้ จำนวนผู้ชม สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด ผู้โพส
1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา (KM of CE) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษ 23 2021-01-23 11:31:19 2021-01-23 11:31:19  
2 ขั้นตอนการเข้าระบบสารสนเทศของนักศึกษา 173 2020-05-02 13:05:40 2020-06-16 14:08:51  
3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) การชำระเงินกู้ยืมคืนกอ 133 2020-05-07 15:52:39 2020-05-07 15:52:39  
4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนโลยีภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 167 2020-04-29 13:57:26 2020-04-29 14:09:03  
5 การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 159 2020-04-25 14:58:39 2020-04-25 14:58:39  
6 การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคน ของประเทศ 231 2020-03-12 13:12:04 2020-03-12 13:12:04  
7 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา (KM of CE) 93 2020-03-10 09:52:30 2020-03-10 09:52:30  
8 มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 205 2019-06-27 12:38:32 2019-06-27 12:38:32  
9 รูปแบบรายงานสหกิจศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติสหกิจ 189 2019-05-14 12:46:41 2019-05-14 12:46:41  
10 การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากห 319 2018-09-14 08:20:17 2018-09-14 08:20:17 เบญจวรรณ  บริเพชร
11 แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน 275 2018-09-12 12:58:00 2018-09-12 12:58:00  
12 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 517 2018-09-12 12:57:24 2018-09-12 12:57:24  
13 ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ 347 2018-08-02 15:54:36 2018-08-02 15:54:36  
14 แนวทางการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Tha 407 2018-06-23 08:18:34 2018-06-23 15:24:56  
15 คู่มือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม 281 2018-06-15 10:48:59 2018-06-15 10:48:59  
16 แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน 385 2017-09-05 16:12:04 2017-09-05 16:12:04  
17 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 368 2017-09-05 16:07:09 2017-09-05 16:07:09  
18 คู่มือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะกรรมการ 431 2017-06-20 13:03:10 2017-06-20 16:25:56  
19 การจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ 319 2017-06-10 15:02:26 2017-06-10 15:26:40  
20 บทสรุปธนาคารหน่วยกิต 893 2016-06-21 11:29:19 2016-06-21 11:29:19  
21 โครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากลุ่มจังหวัด 1538 2016-02-26 16:25:08 2016-02-26 16:25:08  
22 การจัดการความรู้เรื่อง การใช้ระบบโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT 676 2015-08-14 14:09:07 2015-08-14 16:18:27  
23 การจัดการความรู้เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน 704 2015-08-10 09:07:26 2015-08-10 09:07:26  
24 แนวคิดและความคาดหวังของการจัดทำวารสาร 604 2015-07-03 10:26:53 2015-07-03 10:26:53  
25 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 606 2015-07-03 10:25:50 2015-07-03 10:25:50  
26 แนวทางการสร้างข้อสอบ 750 2015-06-15 14:08:02 2015-06-15 14:08:02  
27 แนวทางการจัดทำมคอ.3 421 2015-06-15 11:26:51 2015-06-15 11:26:51  
28 การเผยแพร่ความรู้เรื่อง การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย (Research Based Instruction) 487 2014-12-25 16:21:31 2014-12-26 14:41:16  
29 การเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิชาการอย่างไร จึงจะได้ตำแหน่งทางวิชาการ 511 2014-12-24 16:17:20 2014-12-25 16:15:12  
30 เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom 502 2014-11-17 16:56:44 2014-11-17 16:56:44  
31 วิจัยชั้นเรียน 565 2014-07-08 10:35:12 2014-07-08 10:35:12  
32 การจัดการความรู้วิจัยภายในสถาบัน 597 2014-07-08 09:55:11 2014-07-08 09:56:26  
33 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 623 2014-05-26 09:22:22 2014-05-26 09:22:22  
34 ประชุมโครงการ “สกว. พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3” ภาคใต้ 790 2014-05-26 09:21:39 2014-05-26 09:21:39  
35 ประชุมหารือการพัฒนาคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI 549 2014-05-26 09:20:27 2014-05-26 09:20:27  
36 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเข้าสู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ 690 2014-05-26 09:10:27 2014-05-26 09:10:27  
37 การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ 603 2014-03-28 11:25:09 2014-03-28 11:25:09  
38 การเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 793 2014-03-24 10:06:21 2014-03-24 10:06:21  
39 ร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง The 2nd PSU Education Conference “Smart Learning with Transformative Educ 1219 2014-02-17 09:27:26 2014-02-17 09:27:26  
40 การสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่วงกว้างด้านโลจิสติกส์เกษตร ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 643 2014-02-13 09:32:50 2014-02-13 09:32:50  
41 ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างเกณฑ์มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับสถาบันอ 685 2014-02-11 14:56:32 2014-02-11 14:56:32  
42 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 772 2013-08-27 11:31:36 2013-08-27 11:31:36  
43 คำถามที่พบบ่อย/น่าสนใจในการใช้งานระบบ CHE QA Online 1107 2013-06-17 15:02:24 2013-06-17 15:03:07  
44 ระบบสารสนเทศร้านอาหาร (ร้าน WOK กรุงโรม อิตาลี) 1266 2013-05-28 08:57:20 2013-05-28 08:57:20  
45 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1430 2013-04-30 14:49:47 2013-04-30 14:52:22  
46 การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 1387 2012-06-28 14:54:12 2012-06-28 14:54:12  
47 ตัวอย่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานข้อต่างๆ ที่ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน 962 2012-06-11 10:51:56 2012-06-11 11:01:37  
48 คำสอนมาตรฐานการบัญชี 2255 2012-05-17 16:05:26 2012-05-17 16:37:04  
49 ขอปรับปรุงชื่อผู้โพสข้อความ 618 2012-05-17 16:02:31 2012-05-17 16:30:40  
50 แนวปฏิบัติองค์กรวิชาชีพ 1222 2012-05-17 16:07:55 2012-05-17 16:26:39  
51 การนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม 547 2012-05-16 15:33:41 2012-05-17 16:07:28  
52 กรอบการวิจัยที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด 545 2012-05-17 15:52:20 2012-05-17 16:07:08  
53 งานประชุมวิชาการนานาชาติ 658 2012-02-14 09:37:45 2012-02-14 09:37:45  
54 การประชุมสัมมนาเรื่อง TQF. 825 2012-02-09 09:59:11 2012-02-09 10:43:45  
55 อบรมคุณแม่มือใหม่ 632 2012-02-09 10:01:05 2012-02-09 10:40:18  
56 อบรม กทม. 426 2012-02-09 10:37:07 2012-02-09 10:37:07  
57 ส่วนของชื่อเรื่อง 414 2012-02-09 09:58:52 2012-02-09 10:35:34  
58 โครงการประหยัด ธ.ออมสิน 445 2012-02-09 10:01:04 2012-02-09 10:24:56  
59 อบรมงานต่างชาติ 510 2012-02-09 09:59:44 2012-02-09 10:10:28  
60 เตรียมความพร้อมสถาบันอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 406 2012-02-09 10:01:15 2012-02-09 10:01:15  
61 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปี 2552 432 2012-01-10 14:39:21 2012-01-10 14:39:21